banner-chemicalsjpg

GHS-mærkning: piktogrammer

GHS-piktogrammer er nødvendige elementer på en GHS-etiket. De gør det muligt hurtigt at kommunikere faren ved et kemikalie visuelt og er med til at informere og beskytte arbejdere, når de skal transportere, oplagre og anvende kemiske produkter.

I næsten alle de lande, hvor GHS finder anvendelse, skal de relevante piktogrammer vises i en rød rombe, og der må ikke være tomme røde romber på en etiket. GHS omfatter en specifik vejledning i, hvornår og hvordan visse piktogrammer skal anvendes i forhold til hinanden.

 • Hvis symbolet med dødningehovedet og de korslagte knogler vises, må symbolet med udråbstegnet ikke vises.
 • Hvis symbolet for ætsning vises, må symbolet med udråbstegnet ikke vises, såfremt udråbstegnet er anvendt i forbindelse med hud- og øjenirritation.
 • Hvis symbolet for sundhedsfarer vises i forbindelse med sensibilisering ved indånding, må symbolet med udråbstegnet ikke vises, såfremt udråbstegnet er anvendt i forbindelse med hud- og øjenirritation.

BarTenders eksempel på en GHS-etiketskabelon inkorporerer disse forretningsregler. De er indbygget, således at vores kunder nemt kan oprette etiketter, som er i overensstemmelse med reglerne.

Sundhedsfarer
 • Aspirationsfare
 • Carcinogenicitet
 • Mutagenicitet
 • Reproduktionstoksicitet
 • Sensibilisering ved indånding
 • Specifik målorgantoksicitet
Ætsning
 • Metalætsende
 • Hudætsning
Miljø
 • Farlig for vandmiljøet, akut
 • Farlig for vandmiljøet, kronisk
Udråbstegn
 • Akut toksicitet
 • Hudirritation
 • Irritament
 • Irritation
 • Narkotiske virkninger
 • Luftvejsirritation
Eksploderende bombe
 • Eksplosiver
 • Organiske peroxider
 • Selvreaktive stoffer og blandinger
Flamme
 • Brandfarlige gasser
 • Brandfarlige aerosoler, væsker og faste stoffer
 • Organiske peroxider
 • Pyrofore væsker
 • Selvreaktive stoffer og blandinger
 • Selvopvarmende stoffer og blandinger
Flamme over en cirkel
 • Brandnærende gasser, væske og faste stoffer
Gasflaske
 • Gasser under tryk
Dødningehoved
 • Akut toksicitet

Seagull Scientific er stolt over at være tilknyttet NACD (National Association of Chemical Distributors). Vi er den eneste store producent af etiket-, stregkode- og RFID-software, der er blevet valgt ind som medlem af NACD.

Yderligere oplysninger

Industriløsning
BarTender til mærkning af kemikalier

GHS-etiketelementer
Piktogrammer

GHS-etiketelementer
H-sætninger og P-sætninger

Industriløsning
BarTender til styring af etikettering i forsyningskæden

PDF-ark
BarTender til mærkning af kemikalier

Oversigt over BarTender

Køb BarTender


Det siger vores kunder

"Eftersom BarTender kan integreres i alle ERP-systemer og systemer til oprettelse og styring af sikkerhedsdatablade og desuden har brugervenlige og effektive skabeloner kaldet Intelligent Templates™, er det vores foretrukne softwareprodukt til integration og løsning af de udfordringer, der er forbundet med etikettering iht. GHS hos alle vores kunder i den kemiske industri."
– Rick Schilling, President, Integrated Productivity Systems (IPSi)