banner-chemicalsjpg

Mærkning iht. GHS (globalt harmoniseringssystem)

BarTender®-softwaren er en integreret del af kemikalieproducenternes strategi for etikettering iht. GHS og anvendes af de 100 største kemikalieproducenter i verden (ifølge ICIS) samt på lokale og regionale anlæg. Den kemiske industri vælger BarTender, fordi softwaren er nem at implementere og konfigurere og understøttes af faglig ekspertise. Vi ved, hvilke regulatoriske og forsyningskædemæssige krav kemikalieproducenter og -forhandlere står over for.


Om GHS

FN vedtog det globale harmoniseringssystem til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS) i 2002 med det formål at forbedre arbejdssikkerheden og forenkle den globale handel ved at indføre et sæt regler, som dækker uddannelse, produktmærkning og sikkerhedsdokumentation, med henblik på at identificere kemikalier og metoder til sikker håndtering af dem på arbejdspladsen. FN reviderer GHS-reglerne hvert andet år, og den sjette revision fandt sted i 2015.

De enkelte FN-medlemslande beslutter, hvilke kategorier og dele af systemet de vil anvende, og opstiller deres egen tidsplan for implementering af dem.

I USA blev GHS indført i 2012, og fristerne for regelefterlevelse er henholdsvis 2014, 2015 og 2016. GHS administreres af det amerikanske OSHA (Occupational Safety & Health Administration) og kaldes somme tider også HazCom 2012. Det er vigtigt at huske, at OSHA's primære fokus er sikkerhed på arbejdspladsen. Når en af dine medarbejdere håndterer, oplagrer eller transporterer et produkt, er du ifølge OSHA ansvarlig for, at det er korrekt mærket. Arbejderne skal altid have adgang til alle fareoplysninger.

I EU kaldes klassificerings- og mærkningssystemet CLP, hvilket står for "Classification, Labelling and Packaging". Reglerne er beskrevet i Forordning (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordningen blev vedtaget i 2008 og trådte i kraft i 2009. CLP-reglerne administreres af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

GHS er fuldt implementeret og trådt i kraft i Japan, Korea, New Zealand og Taiwan. Kina og de andre lande i Asien og Stillehavsområdet er i forskellige stadier af implementeringen.

Hvis du ønsker nærmere oplysninger, kan du flytte musen hen over kortet for at se status for implementering af GHS-reglerne i udvalgte lande og regioner.

Lande/regioner, der allerede har implementeret GHS
Lande/regioner, der er i gang med at implementere GHS
Flyt musen hen over kortet for at se status for implementering af GHS-reglerne i udvalgte lande og regioner.
Brasilien
Kemiske stoffer skal klassificeres, emballeres og mærkes korrekt og ledsages af et sikkerhedsdatablad. Blandede kemikalier skal være i overensstemmelse med reglerne inden den 1. juni 2015. Mærkningen og dokumentationen skal være udfærdiget på brasiliansk portugisisk.
Canada
Den canadiske sundhedsstyrelse Health Canada har offentliggjort et udkast til et forslag om implementering af GHS, og kommentarperioden sluttede den 15. september 2013. Den endelige regel er endnu ikke vedtaget.
Kina
Implementeret med hensyn til transport, sikkerhedsdatablade, etiketter og klassificering
Den Europæiske Union (EU) / Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)
Reglerne om klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen) bringer landene i EU/EØS på linje med GHS-reglerne og er fuldt ud implementeret med hensyn til kemiske stoffer. Fristen for efterlevelse af reglerne med hensyn til blandinger var den 1. juni 2015. Tyrkiet, der søger om optagelse i EU, fastsatte en frist for overholdelse af reglerne vedrørende kemiske stoffer, som var den 1. januar 2013. EU-kandidatlandet Makedonien er i gang med at implementere det globale harmoniseringssystem.
Indien
I 2011 blev der lavet et udkast til et sæt regler. De endelige regler var endnu ikke vedtaget i oktober 2013.
Japan
Japan startede processen til indførelse af GHS i 2001, og reglerne er fuldt ud implementeret.
Den Russiske Føderation
Det er frivilligt, om man vil indføre GHS-reglerne. Reglerne er fuldt ud implementeret med hensyn til transport af farligt gods. Den Eurasiske Økonomiske Kommission har vedtaget en regel, som betyder, at efterlevelse af GHS-reglerne er juridisk bindende fra og med juli 2017, hvis medlemslandene (Rusland, Kasakhstan og Hviderusland) kan blive enige om implementeringen af dem.
USA
Den 1. december 2013 er fristen for at uddanne medarbejdere i den nye udformning af etiketter og sikkerhedsdatablade; den 1. december 2015 er fristen for overholdelse af GHS-bestemmelserne, undtagen for distributører, som fortsat må transportere produkter fra deres leverandører, som er mærket i henhold til det gamle system; den 1. juni 2016 skal alle kemikalier, som opbevares og transporteres i USA, mærkes og transporteres iht. GHS-reglerne.
Mexico
Reglerne er fuldt ud implementeret, men i Mexico er det ikke obligatorisk at overholde GHS-reglerne, og de håndhæves ikke.
Australien
Del 7.1 af de australske regler om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (Work Health and Safety Regulations) træder i kraft den 31 december 2016. Disse standarder er på linje med FN's anbefalinger.
Taiwan
GHS er fuldt ud implementeret i Taiwan.
Serbien
Fristen for regelefterlevelse er den 1. juni 2015 iht. Serbiens statstidende nr. 64/10. Etiketten skal være skrevet på serbisk, men der er ingen regler om, at andre sprog skal medtages. Bestemmelserne er meget lig bestemmelserne i EU's CLP-forordning.
Malaysia
Fristen for implementering af Malaysias regler om klassificering og mærkning af farlige kemikalier og udfærdigelse af sikkerhedsdatablade var den 17. april 2015. Reglerne ligger tæt op ad FN's globale harmoniseringssystem (GHS).

OSHA – vejledning om håndhævelse, februar 2015

Mange nedstrømsbrugere i den amerikanske forsyningskæde har fundet det besværligt at implementere OSHA's GHS-system, som efter planen skal træde i kraft den 1. juni 2015. OSHA tilbød for nylig den kemiske industri fritagelse i form af en diskretionær håndhævelsespolitik

Til og med den 9. februar 2017 vil OSHA ikke stævne de medlemmer af nedstrøms forsyningskæden i den kemiske industri, som ikke kan overholde fristen for udfærdigelse af etiketter og sikkerhedsdatablade, som er i overensstemmelse med GHS-reglerne, hvilket er den 1. juni 2015, fordi de ikke kan indhente oplysningerne fra leverandørerne.

For at komme i betragtning til denne diskretionære fritagelse fra reglerne skal virksomheden tilvejebringe følgende:

 • Dokumenteret bevis for, at virksomheden har forsøgt at indhente de nødvendige oplysninger fra leverandørerne.
 • Dokumenteret bevis for, at virksomheden har bestræbt sig på at indhente oplysningerne fra andre kilder.
 • Dokumentere bevis for, at virksomheden har forsøgt selv at klassificere dataene.
 • En tydelig og eksigibel tidsplan for regelefterlevelse.

Du kan få mere at vide på OSHA's webside.


GHS-etiketten

Formålet med det globale harmoniseringssystem (GHS) var at skabe en tydelig og konsekvent metode til klassificering og mærkning af kemikalier. Men med de forestående frister for implementering af systemet finder kemikalievirksomhederne det alt andet end tydeligt og konsekvent.

Hvilke etiketelementer kræves der, og hvordan anvendes de? Hold musen hen over de blå prikker i siden af denne etiket for at få mere at vide.

Produktnavn

Signalord

Et af to signalord – enten ADVARSEL i forbindelse med mindre alvorlige farer eller FARE ved alvorligere farer.

Faresætninger (H-sætninger)

De 71 H-sætninger er produktadvarsler vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø. Der skal være mindst én på GHS-etiketten. H-sætninger erstatter EU's R-sætninger.

Sikkerhedssætninger (P-sætninger)

Der vises mindst én og højst seks P-sætninger på etiketten. Hver sætning vedrører etikettens piktogram og omhandler opbevaring, håndtering og vejledning i førstehjælp. P-sætningerne erstatter EU's S-sætninger.

Produktidentifikator

Et produkt identificeres almindeligvis med CAS- eller IUPAC-nummeret.

 • IUPAC er en linje med bogstaver, tal og bindestreger, som identificerer et organisk stof, og den kan være ti tegn lang.
 • CAS-numre er opdelt i tre dele med bindestreger. Den første del består af mellem et og syv cifre; den anden består af to cifre; og den tredje består af ét ciffer.

Leverandørens kontaktoplysninger

Leverandørens navn, adresse og telefonnummer skal stå på etiketten.

Piktogrammer

Der er ni sorte, hvide og røde, rombeformede GHS-piktogrammer, som er visuelle identifikatorer for forholdsregler vedrørende håndtering. Der må ikke være tomme røde romber på en etiket.

Supplerende oplysninger

Dette kan være hvad som helst, som leverandøren vælger: en stregkode, en URL-adresse, et firmalogo, lagerdata, eller hvem der skal kontaktes i forbindelse med et udslip af farlige materialer. Supplerende oplysninger kan udskrives i farver for at vise, at der er tale om yderligere oplysninger, og for at fremhæve firmaets brand.

Krav til etiketstørrelse

Vær opmærksom på, at i EU skal piktogrammet dække mindst 1/15 af etikettens areal.

Beholder Mindste etiketstørrelse (mm)
<3> 74 x 52
3-5 liter 105 x 74
5-500 liter 148 x 105
>500 liter 210 x 148

Overvejelser ifm. udskrivning af etiketter, som er i overensstemmelse med GHS

Monokrom (ensfarvet) udskrivning af etiketter har været almindelig praksis i virksomheder, der producerer og oplagrer kemikalier. Men det er ved at ændre sig. I næsten alle lande kræver GHS-piktogrammer en rød kant. Selvom det er muligt at benytte etiketpapir, som er fortrykt med røde romber, afhænger denne metode af, at operatøren vælger det papir, der har det rette antal og den rette placering af røde romber. En simpel brugerfejl kan medføre manglende regelefterlevelse og bøder.

Derudover har et produkt, som skal IMDG-certificeres (international kode for søtransport af farligt gods), også brug for en etiket, som opfylder BS5609-specifikationerne for klæbeevne og farvefasthed i saltvand. Selvom overholdelse af BS5609-specifikationerne i høj grad afhænger af, hvilket medie der anvendes til at udskrive etiketten på, er det ikke alle udskrivningssystemer, der kan lave en etiket, som består den krævede testning.

Mange af vores samarbejdspartnere tilbyder printere, som er udviklet specifikt til at hjælpe kemikalievirksomheder med at opfylde de nye GHS-standarder. Og eftersom BarTenders udskrivningsarkitektur bygger på Microsofts driverstandarder, er den en del af din GHS-løsning, som kan tilpasses, uanset hvilken Windows-printer du væger.

Hvis du ønsker flere oplysninger om udskrivning af etiketter, der overholder GHS-reglerne, bedes du kontakte os – så sætter vi dig i forbindelse med en BarTender-forhandler, som kan hjælpe dig med at træffe det rette valg til din virksomhed.


BarTender og GHS: Pålidelig. Skalerbar. Kan tilpasses.

BarTender®-softwaren er den sikre og pålidelige etiketsoftware, som kan tilpasses, så den opfylder de globale regulatoriske og forretningsmæssige krav i den kemiske industri.

Med BarTender kan du oprette og automatisere fremstillingen af GHS-etiketter med centraliseret styring og sikkerhed. Du kan bruge BarTender til at forbinde dine produktdata og regulatoriske data til en lang række printere, og det er lige så ukompliceret at udskrive dem på en én printer et enkelt sted som det er at udskrive dem på tusindvis af printere fra flere printerserier på tværs af et globalt netværk.

Alle udgaver af BarTender understøtter alle moderne skriftsystemer, så din virksomheds strategier for global vækst og regelefterlevelse kan realiseres. Programmet indeholder også en skrifttypebaseret samling af GHS-tegn: Du kan bruge dem til at udskrive piktogrammer på forudformatteret etiketpapir eller til at oprette dine egne piktogrammer med røde kanter.

BarTenders eksempel på en etiketskabelon

At automatisere implementeringen af etiketter, der er i overensstemmelse med GHS, kan minimere risikoen for de brugerfejl, der sker i forbindelse med manuelle systemer, og kan være med til at skabe interoperabilitet i virksomheden og i hele forsyningskæden. Kemikalievirksomheder i hele verden opretter og automatiserer deres GHS-etiketter baseret på teknologien i den eksempeletiket, der er inkluderet i Automation- og Enterprise Automation-udgaven af BarTender.

Du kan bruge eksempeletiketten i BarTender som udgangspunkt, når du automatiserer fremstillingen af GHS-etiketter. Eksempeletiketten skaber forbindelse mellem dine data – uanset om de kommer fra et globalt ERP-system, en tredjepartsdatabase, en intern database eller endda et regneark på din harddisk – og din printer. Etiketdataene kan knyttes til produktets sikkerhedsdatablad, hvilket gør virksomhedens procesforløb enklere, samtidig med at mål vedrørende miljø, sundhed, sikkerhed og bæredygtighed opfyldes. Indbyggede forretningsregler er med til at sørge for, at reglerne for piktogrammer overholdes, og BarTenders funktion til automatisk tilpasning af piktogrammets størrelse gør, at pladsen udnyttes optimalt, og at det er muligt at se etiketten ordentligt.

En pålidelig GHS-samarbejdspartner

BarTender er en pålidelig samarbejdspartner, når det gælder det globale harmoniseringssystem. Se vores korte video, og lær, hvor nemt det er at lave etiketter, der overholder GHS-reglerne, med BarTender. Se vores webinar for at finde ud af, hvad du skal vide om GHS og om at implementere den rette løsning til din virksomhed. Kig denne webside igennem, og se det interaktive indhold – så får du al den viden om GHS, som du har brug for: etiketelementer, globale frister og overvejelser vedrørende udskrivning.


Hvilken udgave af BarTender er den rette til dig?

Vælg en udgave nedenfor for at få mere at vide, eller download den gratis 30-dages prøveversion for at udforske alle BarTenders egenskaber og se, hvordan softwaren kan opfylde dine høje krav til etiketter, stregkoder m.m. Eller kontakt os for at få mere at vide om, hvorfor BarTender er den mest pålidelige software af sin slags.

Oprettelse
(design og udskrivning)

Basic-udgaven

Professional-udgaven

Kom i gang på få minutter!

Alle funktionerne i Basic-udgaven plus:

 • Design og udskrivning af etiketter, kort, kort med magnetbånd m.m.
 • Optimering af udskrivningshastigheden til en hvilken som helst printer eller mærkningsenhed.
 • Design af dataindtastningsformularer, som har datavalidering og accepterer input på udskrivningstidspunktet fra tastaturet eller en stregkodescanner.

Licens pr. PC

 • Læsning af data fra CSV-filer, databaser og Excel. Nem søgning efter og valg af poster, der skal udskrives.
 • Kodning af RFID-etiketter.

Licens pr. PC

Oprettelse og automatisering
(design, udskrivning og styring)

Automation-udgaven

Enterprise Automation-udgaven

Alle funktionerne i Professional-udgaven plus:

Alle funktionerne i Automation-udgaven plus:

 • Automatisk udskrivning fra alle operativsystemer, systemer eller enheder som svar på datatransaktioner og SDK-anmodninger.
 • Design ved brug af Intelligent Templates, hvilket reducerer vedligeholdelse af skabeloner.
 • Sikring af udskrivningsmiljøet med bruger- og grupperoller.
 • Overvågning af den aktuelle status for udskrivning og visning af den detaljerede historik for systemforbrug.

Licens pr. printer

 • Automatisk udskrivning som svar på webtjeneste-API eller TCP/IP-kommunikation.
 • Integration med SAP og Oracle.
 • Udnyt fordelene ved centraliseret systemstyring, browserbaseret udskrivning, centraliseret skabelonlager med revisionskontrol, understøttelse af digital signatur, fuld SDK-kontrol, kodning af chipkort m.m.

Licens pr. printer


Relaterede oplysninger

Regulatorisk løsning
Globalt harmoniseringssystem (GHS)

Formålet med det globale harmoniseringssystem (GHS) var at skabe en tydelig og konsekvent metode til klassificering og mærkning af kemikalier. Men kemikalievirksomheder finder systemet alt andet end tydeligt og konsekvent. Få mere at vide om GHS og om, hvordan BarTender kan hjælpe din virksomhed med regelefterlevelse, uanset hvor i verden den opererer.

Industriløsning
Styring af etikettering i forsyningskæden

BarTender er det foretrukne valg til etikettering i forsyningskæden blandt globale produktions-, distributions-, tredjepartslogistik- og lagervirksomheder. Find ud af, hvordan BarTender kan hjælpe med at strømline din virksomhed – og hjælpe dig med at kommunikere mere effektivt med hele forsyningskæden.

PDF-ark
Nemmere mærkning af kemikalier i henhold til reglerne

Der er flere oplysninger om BarTender og mærkning af kemikalier i dette dokument, som kan downloades.

Seagull Scientific er stolt over at være tilknyttet NACD (National Association of Chemical Distributors). Vi er den eneste store producent af etiket-, stregkode- og RFID-software, der er blevet valgt ind som medlem af NACD.

Yderligere oplysninger

Industriløsning
BarTender til mærkning af kemikalier

GHS-etiketelementer
Piktogrammer

GHS-etiketelementer
H-sætninger og P-sætninger

Industriløsning
BarTender til styring af etikettering i forsyningskæden

PDF-ark
BarTender til mærkning af kemikalier

Oversigt over BarTender

Køb BarTender


Det siger vores kunder

"Eftersom BarTender kan integreres i alle ERP-systemer og systemer til oprettelse og styring af sikkerhedsdatablade og desuden har brugervenlige og effektive skabeloner kaldet Intelligent Templates™, er det vores foretrukne softwareprodukt til integration og løsning af de udfordringer, der er forbundet med etikettering iht. GHS hos alle vores kunder i den kemiske industri."
– Rick Schilling, President, Integrated Productivity Systems (IPSi)